G9

G 9 Jernalderhuset (stolpehull)

Sommeren 2017 ble det funnet 5-6 stolpehull her på jordet «Flotta» i forbindelse med en arkeologisk registrering utført av Nordland Fylkeskommune. Stolpehullene kan tolkes som del av reisverket til en bygning. Det ble tatt prøve fra et av hullene og med C14- prøve ble det datert til eldre jernalder, i den såkalte romertiden. Mye tyder på at det var i denne tiden vi kan spore den første gårdsbosetningen i våre områder. Funnet representerer for øvrig den tidligste jernalderbosetning som er dokumentert i Gildeskål.   !
   9
   N
   1
   2