20

20. Flotta - Arnøy gård

Mot nordvest har vi avkjørsel til hovedbruket på Nordarnøygården. Men dette gårdstunet ble først anlagt etter krigen. Dette brukets tidligere tun, var lokalisert til Nordhamn hvor det gamle handelsstedet sto. Forhøyningen på jordet mot sørøst er den gamle gårdshaugen på Nordarnøy. Her var alle husene for alle brukene på gården samlet i et fellestun. Det må være gammelt, for det er kommet opp mange gamle gjenstander i avfallslagene under tunet (gårdshaugen). Under krigen sto det brakker her, og her var forlegning for mannskapene i organisasjon Todt. (se bilde)

Det var vanlig at alle husene sto i et fellestun før utskiftingene i andre halvdel av 1800-årene. Det kan vi også se på Sørarnøy (pkt.25.). Der hvor «gammelhusan» sto, bygde det seg opp avfallslag av svartjord gjennom århundrene. Det er disse lagene som danner «gårdshaugen». Det er vanlig å finne store mengder dyrebein, krittpiper, biter av baksteheller og kleberstensgryter, tranlamper, vevsverd og kammer av hvalbein mm i grunnen der hvor gårdshaugene er. Det er ikke uvanlig at gjenstandene gir pekepinn om bosetning helt tilbake til vikingetid og jernalder. Gårdshaugen på Nordarnøy har aldri vært arkeologisk undersøkt.

   !
   9
   N
   1
   2